Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

94%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 17471 hồ sơ
Đã giải quyết: 13307 hồ sơ

Tháng1

95%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3075 hồ sơ
Đã giải quyết: 3032 hồ sơ

Tháng2

97%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3831 hồ sơ
Đã giải quyết: 3778 hồ sơ

Tháng3

92%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 4865 hồ sơ
Đã giải quyết: 4156 hồ sơ

Tháng4

91%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 5700 hồ sơ
Đã giải quyết: 2341 hồ sơ