Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

88%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 31943 hồ sơ
Đã giải quyết: 24106 hồ sơ

Tháng12

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 11499 hồ sơ
Đã giải quyết: 10468 hồ sơ

Tháng1

85%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 13662 hồ sơ
Đã giải quyết: 12097 hồ sơ

Tháng2

90%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 7499 hồ sơ
Đã giải quyết: 6160 hồ sơ

Tháng3

92%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10782 hồ sơ
Đã giải quyết: 5849 hồ sơ