Video hướng dẫn

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 83573 hồ sơ
Đã giải quyết: 73622 hồ sơ

Tháng8

81%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10713 hồ sơ
Đã giải quyết: 9781 hồ sơ

Tháng9

82%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8828 hồ sơ
Đã giải quyết: 7515 hồ sơ

Tháng10

89%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10778 hồ sơ
Đã giải quyết: 8673 hồ sơ

Tháng11

91%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 7646 hồ sơ
Đã giải quyết: 4080 hồ sơ