Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có đặt lại mật khẩu mới bằng cách cung cấp tài khoản đăng nhập hoặc địa chỉ email. Hệ thống sẽ gửi một liên kết đặt lại mật khẩu đến địa chỉ email đăng ký của bạn.
Nhập tài khoản của bạn vào đây. Trong hầu hết các trường hợp đây chính là địa chỉ email của bạn.
Bạn có thể cung cấp một địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký để lấy lại mật khẩu.