Nếu bạn quên mật khẩu, bạn có thể tạo mới bằng cách cung cấp tên Tài khoản của bạn. Một liên kết đặt lại mật khẩu sẽ được gửi đến email đã đăng ký của bạn. Nhấn vào link để được chuyển đến một trang mới và bạn có thể đặt lại mật khẩu mới.

Bạn có thể cung cấp địa chỉ email hoặc tên tài khoản của bạn.
Nhập username của bạn vào đây. Trong hầu hết các trường hợp đây chính là địa chỉ email của bạn.
Bạn có thể cung cấp một địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký để lấy lại mật khẩu.