Video hướng dẫn

Giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN đề nghị giải thể trường)

Lĩnh vực: Giáo dục- Đào Tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo, 22 Lê Lợi - thành phố Huế
Điện thoại: 054.3823057
Thời gian tiếp nhận: 7h30-11h00, 13h30-16h30 (trừ ngày Lễ, thứ Bảy và Chủ nhật)
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (20 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

Bước thực hiện Mô tả

 

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải thể trường trung cấp chuyên nghiệp (áp dụng đối với trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN đề nghị giải thể trường) hoàn thành các thủ tục theo qui định, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 8.3 Biểu này.

- Bước 2: Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở có liên quan tổ chức rà soát phương án giải thể (có biên bản). Nội dung biên bản thẩm định phải đảm bảo đủ cơ sở để kiến nghị UBND tỉnh quyết định giải thể trường.

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ, dự thảo quyết định giải thể trường trình UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Công văn đề nghị giải thể trường, nội dung công văn cần nêu rõ: - Lý do giải thể; - Các phương án giải quyết các vấn đề về quyền lợi của giáo viên, người học và người lao động trong nhà trường. Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 1

Trường TCCN bị giải thể trong những trường hợp sau:

a) Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trường TCCN;

b) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường TCCN không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

d) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường TCCN.

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 62945 hồ sơ
Đã giải quyết: 54442 hồ sơ

Tháng6

88%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9408 hồ sơ
Đã giải quyết: 8670 hồ sơ

Tháng7

82%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8973 hồ sơ
Đã giải quyết: 7693 hồ sơ

Tháng8

82%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10812 hồ sơ
Đã giải quyết: 8710 hồ sơ

Tháng9

93%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6355 hồ sơ
Đã giải quyết: 2737 hồ sơ