Video hướng dẫn

Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ

Lĩnh vực: Giáo dục- Đào Tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Trung tâm Hành chính công tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

Bước thực hiện Mô tả

 

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ hoàn thành các thủ tục theo qui định, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 9.3 Biểu này.

- Bước 2: Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở có liên quan tổ chức thẩm định (có biên bản). Nội dung biên bản thẩm định phải đảm bảo đủ cơ sở để đề nghị UBND tỉnh quyết định: thống nhất; không thống nhất việc thành lập trung tâm.

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ, xin ý kiến của UBND tỉnh về việc thành lập trung tâm.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình xin thành lập trung tâm Bản chính
Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm Bản chính
Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau: - Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; - Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; - Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; - Cơ sở vật chất của trung tâm; - Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); - Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 4

Điều kiện 1: Việc thành lập trung tâm phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện 2: Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2018

90%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10107 hồ sơ
Đã giải quyết: 5329 hồ sơ

Tháng10

85%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10667 hồ sơ
Đã giải quyết: 9746 hồ sơ

Tháng11

83%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9339 hồ sơ
Đã giải quyết: 8297 hồ sơ

Tháng12

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 11575 hồ sơ
Đã giải quyết: 9636 hồ sơ

Tháng1

91%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10107 hồ sơ
Đã giải quyết: 5329 hồ sơ