Video hướng dẫn

Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ

Lĩnh vực: Giáo dục- Đào Tạo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Sở Giáo dục và Đào tạo, 22 Lê Lợi - thành phố Huế
Điện thoại: 054.3823057
Thời gian tiếp nhận: 7h30-11h00, 13h30-16h30 (trừ ngày Lễ, thứ Bảy và Chủ nhật)
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

Bước thực hiện Mô tả

 

a) Đối với cá nhân, tổ chức:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ hoàn thành các thủ tục theo qui định, nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bước 2: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo.

b) Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 9.3 Biểu này.

- Bước 2: Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở có liên quan tổ chức thẩm định (có biên bản). Nội dung biên bản thẩm định phải đảm bảo đủ cơ sở để đề nghị UBND tỉnh quyết định: thống nhất; không thống nhất việc thành lập trung tâm.

- Bước 3: Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn chỉnh hồ sơ, xin ý kiến của UBND tỉnh về việc thành lập trung tâm.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Tờ trình xin thành lập trung tâm Bản chính
Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm Bản chính
Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau: - Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; - Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; - Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; - Cơ sở vật chất của trung tâm; - Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); - Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 4

Điều kiện 1: Việc thành lập trung tâm phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Điều kiện 2: Đề án thành lập trung tâm xác định rõ: mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 62945 hồ sơ
Đã giải quyết: 54442 hồ sơ

Tháng6

88%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9408 hồ sơ
Đã giải quyết: 8670 hồ sơ

Tháng7

82%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8973 hồ sơ
Đã giải quyết: 7693 hồ sơ

Tháng8

82%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10812 hồ sơ
Đã giải quyết: 8710 hồ sơ

Tháng9

93%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6355 hồ sơ
Đã giải quyết: 2737 hồ sơ