Video hướng dẫn

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Lĩnh vực: Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Điện thoại: 054.3897129
Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h30- 11h, chiều: 14h-16h30, từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trừ ngày Lễ và Tết)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

- Bước 1: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng lập bản khai kèm bản sao giấy chứng tử gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã xác nhận bản khai và gửi hồ sơ đến Phòng Lao động – TB&XH.

- Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng LĐ-TB&XH kiểm tra, lập phiếu báo giảm và bản tổng hợp gửi Sở LĐ-TB&XH.

- Bước 4: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TB&XH đối chiếu với hồ sơ đang quản lý, ra quyết định hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Bản khai của đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng Bản chính
Biên bản ủy quyền Bản chính
Bản sao Giấy chứng tử Bản sao
Danh sách đối tượng đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần do Phòng LĐTBXH lập Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 62945 hồ sơ
Đã giải quyết: 54442 hồ sơ

Tháng6

88%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 9408 hồ sơ
Đã giải quyết: 8670 hồ sơ

Tháng7

82%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8973 hồ sơ
Đã giải quyết: 7693 hồ sơ

Tháng8

82%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 10812 hồ sơ
Đã giải quyết: 8710 hồ sơ

Tháng9

93%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6355 hồ sơ
Đã giải quyết: 2737 hồ sơ