Video hướng dẫn

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

Lĩnh vực: Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Điện thoại: 054.3897129
Thời gian tiếp nhận: Sáng: 7h30- 11h, chiều: 14h-16h30, từ Thứ 2 đến Thứ 6 (trừ ngày Lễ và Tết)
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc (Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí: 0
Đăng ký dịch vụ công:

 Đăng ký

- Bước 1: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng lập bản khai kèm bản sao giấy chứng tử gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp xã xác nhận bản khai và gửi hồ sơ đến Phòng Lao động – TB&XH.

- Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng LĐ-TB&XH kiểm tra, lập phiếu báo giảm và bản tổng hợp gửi Sở LĐ-TB&XH.

- Bước 4: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TB&XH đối chiếu với hồ sơ đang quản lý, ra quyết định hưởng mai táng phí và trợ cấp một lần.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Bản khai của đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng Bản chính
Biên bản ủy quyền Bản chính
Bản sao Giấy chứng tử Bản sao
Danh sách đối tượng đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần do Phòng LĐTBXH lập Bản chính

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không

BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2017

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 34436 hồ sơ
Đã giải quyết: 27180 hồ sơ

Tháng3

90%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 4833 hồ sơ
Đã giải quyết: 4307 hồ sơ

Tháng4

77%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 6682 hồ sơ
Đã giải quyết: 5450 hồ sơ

Tháng5

79%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 8419 hồ sơ
Đã giải quyết: 6546 hồ sơ

Tháng6

86%đúng hạn

Đã tiếp nhận: 7606 hồ sơ
Đã giải quyết: 4059 hồ sơ