DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Hoàng Tuất 000.56.35.H57-210413-0882 Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 0 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 1140

Tỷ lệ đúng hạn: 99%