DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
1 1 0
Đất đai 22 22 0
Hộ tịch 20 20 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 2012

Tỷ lệ đúng hạn: 99%