DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Thị Quý 000.54.36.H57-240719-1441 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
2 Bùi Sỹ Trung 000.54.36.H57-240627-1505 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
3 HOÀNG CAO 000.54.36.H57-240627-0517 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
4 Đặng Thị Bê 000.54.36.H57-240626-1298 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
5 Nguyễn Hữu Tư 000.54.36.H57-240516-1382 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
6 Trần Đình Nhớ 000.54.36.H57-240513-1910 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
7 NGUYỄN VĂN ĐỘ 000.54.36.H57-240510-1427 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
8 PHAN THÁI HÒA 000.54.36.H57-240328-1029 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
9 Nguyễn Văn Thành - Nguyễn Thị Ty 000.54.36.H57-240328-0729 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
10 CHÂU NGỌC QUANG 000.54.36.H57-240328-0493 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
11 Nguyễn Thị Thu hà 000.54.36.H57-240205-0756 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
12 Nguyễn Thị Lê 000.54.36.H57-240125-0838 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
13 Trần Nhơn Thu 000.54.36.H57-240110-1245 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
14 PHAN NGỌC DÙNG 000.54.36.H57-240110-0933 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
15 HỒ PHAN VĂN PHƯỚC 000.54.36.H57-240110-0570 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
16 NGUYỄN TUẤN BÌNH G22.99.08-240625-0081 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
17 VÕ VĂN CƯỜNG 000.54.36.H57-240110-0500 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
3 2 1
Bảo trợ xã hội 9 9 0
Đất đai 17 1 16
Hộ tịch 9 9 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 3 3 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024

Đã tiếp nhận: 394

Tỷ lệ đúng hạn: 98%