DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 ĐÀO DUY DUYÊN 5536512200016 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
2 NGUYỄN LÂM 5536512200015 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 2 0 2
Đất đai 3 3 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020

Đã tiếp nhận: 284

Tỷ lệ đúng hạn: 100%