DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Lê hữu tế 000.56.36.H57-220113-0962 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
2 Lê Kim Lại 000.56.36.H57-220112-1660 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
3 Trần Văn Tăng 000.56.36.H57-220112-1655 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
4 Nguyễn Thị Tề 000.56.36.H57-220112-1119 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
5 Huỳnh Thị Kim Ánh 000.56.36.H57-220112-1053 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 4 4 0
Bảo trợ xã hội 11 6 5
Đất đai 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 61

Tỷ lệ đúng hạn: 100%