DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Huỳnh Thị Thẻo 000.56.36.H57-220615-1779 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
2 Bùi Thị Diễm Quỳnh 000.56.36.H57-220609-0706 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
3 Trịnh Thị đoan 000.56.36.H57-220609-0611 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
4 Lê Kim Sang 000.56.36.H57-220609-0587 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
5 Bạch Thị Ngọc Trang 000.56.36.H57-220526-0952 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
6 Lê Thị Gái 000.56.36.H57-220621-1509 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
7 Trần Quang Thiện 000.56.36.H57-220620-1067 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
8 Lê Đình Chiểu 000.56.36.H57-220620-1059 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
9 Huỳnh Thiết 000.56.36.H57-220620-1044 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
10 Lê Thị Gái 000.56.36.H57-220620-1007 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
11 Trương Thị Gái 000.56.36.H57-220620-0997 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
12 NGUYỄN ĐỨC YÊN 000.56.36.H57-220620-0982 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 3 3 0
Bảo trợ xã hội 16 4 12
Đất đai 10 10 0
Đất đai 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 782

Tỷ lệ đúng hạn: 100%