DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Trần Quang Diệu 000.63.36.H57-230808-1391 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Chứng thực 3 3 0
Đất đai 8 7 1
Hộ tịch 20 20 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 4 4 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 1842

Tỷ lệ đúng hạn: 100%