DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 NGUYỄN VĂN PHÚ 000.63.36.H57-230127-0312 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện
2 PHAN THANH LÂN 000.63.36.H57-230202-1205 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 2 0 2
Đất đai 2 2 0
Hộ tịch 5 5 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 114

Tỷ lệ đúng hạn: 100%