DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Thanh Toàn 000.66.36.H57-220623-1045 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
2 vũ thị mỹ lệ 000.66.36.H57-220624-0264 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
3 nguyễn thị bông 000.66.36.H57-220621-0498 Thủ tục chứng thực di chúc
4 LÊ THỊ THU 000.66.36.H57-220622-0454 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
5 TRƯƠNG QUỲNH NHƯ 000.66.36.H57-220621-0412 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
6 HỒ CÔNG KHANG 000.66.36.H57-220621-1618 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
7 thị huệ 000.66.36.H57-220620-0734 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
8 PHAN THẾ PHONG 000.66.36.H57-220620-0475 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
9 PHAN THẾ PHONG 000.66.36.H57-220620-0471 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
10 LÊ VĂN ĐOÀN 000.66.36.H57-220620-0291 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
11 Nguyễn Ngọc Long 000.66.36.H57-220620-0242 Đăng ký kết hôn
12 VÕ CÔNG ĐẠI 000.66.36.H57-220620-1486 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
13 phan tấn thành 000.66.36.H57-220615-1507 Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản
14 Nguyễn Văn tuệ 000.66.36.H57-220609-1209 Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở
15 như ý 000.66.36.H57-220620-0745 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
16 minh cường 000.66.36.H57-220620-0741 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
17 hương giang 000.66.36.H57-220620-0737 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
18 PHAN NGỌC DIỄM 000.66.36.H57-220620-0212 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
19 LÊ PHƯƠNG 000.66.36.H57-220620-0433 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
20 CÁT ANH 000.66.36.H57-220620-0431 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 1 1 0
Chứng thực 52 0 52
Đất đai 24 24 0
Hộ tịch 2 0 2

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 872

Tỷ lệ đúng hạn: 99%