DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Thị Loan 000.66.36.H57-200604-1232 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
2 TRẦN THỊ MỸ DUNG 000.66.36.H57-200702-0372 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
3 Phan Anh Giáp 000.66.36.H57-200702-0163 Đăng ký khai sinh
4 LÊ VĂN THẮNG 000.66.36.H57-200701-1710 Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Chứng thực 1 0 1
Đất đai 7 6 1
Hộ tịch 2 0 2

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020

Đã tiếp nhận: 460

Tỷ lệ đúng hạn: 99%