DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 12 12 0
Đất đai 1 1 0
Hộ tịch 2 2 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 4 4 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2020

Đã tiếp nhận: 359

Tỷ lệ đúng hạn: 98%