DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn văn Hưng 000.69.36.H57-210722-1475 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 Trương Phước Chính 000.69.36.H57-210721-0430 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 Hồ Trọng Trung 000.69.36.H57-210719-0907 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
4 Nguyễn Xuân Mỹ 000.69.36.H57-210716-1418 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
5 Lê Thị Bích Phượng 000.69.36.H57-210716-1383 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
6 Lê Thị Phương Thảo 000.69.36.H57-210721-0439 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
7 Nguyễn Thị Huệ 000.69.36.H57-210715-1374 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
8 Nguyễn Nhật Quang 000.69.36.H57-210720-0892 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
9 Nguyễn Văn Hiếu 000.69.36.H57-210720-0873 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
10 Nguyễn Xuân Quyết 000.69.36.H57-210714-1558 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
11 Trương Phước Khánh Toàn 000.69.36.H57-210714-1549 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
12 Lê Thị Bé 000.69.36.H57-210715-1311 Đăng ký lại khai sinh

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 4 4 0
Đất đai 6 6 0
Đất đai 1 1 0
Hộ tịch 12 0 12
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 437

Tỷ lệ đúng hạn: 100%