DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 NGUYỄN NGỌC MINH- HỒ THỊ PHƯƠNG OANH 000.70.36.H57-210125-1283 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
2 PHAM ĐỀ- TRẦN THỊ ÁI LIÊN 000.70.36.H57-210126-0140 Thủ tục Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
3 Hồ Văn Ngọc 000.70.36.H57-210122-0514 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
4 TRẦN QUỐC DŨNG (đại diện thừa kế) 000.70.36.H57-210106-0918 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
5 HỒ THỪA- NGUYỄN THỊ THANH YÊN 000.70.36.H57-210106-0927 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
6 TRẦN THỊ ĐỒNG (đại diện thừa kế) 000.70.36.H57-210106-1299 Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
7 NGUYỄN THỊ THOẠI- VÕ QUANG CÁT 000.70.36.H57-201231-1056 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 4 4 0
Bảo trợ xã hội 2 2 0
Đất đai 9 2 7

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 345

Tỷ lệ đúng hạn: 100%