DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Đất đai 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019

Đã tiếp nhận: 1832

Tỷ lệ đúng hạn: 91%