DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 2 2 0
Bảo trợ xã hội 1 1 0
Đất đai 21 21 0
Đất đai 1 1 0
Hộ tịch 1 1 0
Khiếu nại, tố cáo 1 1 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 1592

Tỷ lệ đúng hạn: 100%