DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 ĐẶNG THỊ LÝ 000.74.36.H57-231110-1066 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần - Lê Hồng Liên
2 Phan Trọng Hoàng Linh 000.74.36.H57-231023-1069 Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần - Phan Thị Đào
3 CAO THỊ HẢI HƯỜNG G22.99.10-230831-0170 Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú
4 TRƯƠNG XUÂN THUẬN G22.99.10-230828-0135 Đăng ký khai tử, Xóa đăng ký thường trú

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
2 0 2
Đất đai 1 1 0
Hộ tịch 2 2 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 0 2

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 8047

Tỷ lệ đúng hạn: 100%