DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Châu Thị Gái 000.74.36.H57-220614-1639 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng _ Châu Thị Gái (NCT)
2 Nguyễn Thị Kiều Toại 000.74.36.H57-220602-0245 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng - Nguyễn Thị Kiều Toại (NCT)

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 3 1 2

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 868

Tỷ lệ đúng hạn: 100%