DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Lương Thị Chồn 7536667190001 Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
2 Trần Sơn 7536768190001 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 3 2 1
Đất đai 2 2 0
Hộ tịch 3 3 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 0 1

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2019

Đã tiếp nhận: 1706

Tỷ lệ đúng hạn: 91%