DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Huỳnh Thị Bé 000.75.36.H57-220426-0410 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người cao tuổi bà Huỳnh Thị Bé
2 Nguyễn Thị Tâm 000.75.36.H57-220516-1179 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 8 8 0
Bảo trợ xã hội 7 5 2
Đất đai 14 14 0
Hộ tịch 2 2 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 2 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2022

Đã tiếp nhận: 171

Tỷ lệ đúng hạn: 97%