DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Thị Chít 000.75.36.H57-230302-0105 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Chít (NCT)
2 Lê Ngọc Bình 000.75.36.H57-230302-0078 Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Lê Ngọc Bình
3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 000.75.36.H57-230301-1120 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
4 Nguyễn Thị Khá 000.75.36.H57-230301-0043 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà Nguyễn Thị Khá (NCT)
5 Trần Sơn 000.75.36.H57-230301-0012 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông Trần Sơn
6 Trần Thị Tám (ĐDTK) 000.75.36.H57-230201-1486 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
7 Trần Thị Tám (ĐDTK) 000.75.36.H57-230201-1406 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 1 1 0
Bảo trợ xã hội 7 2 5
Đất đai 7 5 2
Hộ tịch 3 3 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2023

Đã tiếp nhận: 502

Tỷ lệ đúng hạn: 100%