DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Võ Thị Gái 000.76.36.H57-210324-0283 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
2 Ngô Cả 000.76.36.H57-210324-0706 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Ngô Cả
3 Huỳnh Thị Hoa 000.76.36.H57-210324-0263 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật Huỳnh Thị Hoa
4 Nguyễn Xuân Đức 000.76.36.H57-201231-1183 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 2 0 2
Bảo trợ xã hội 7 6 1
Đất đai 1 0 1
Hộ tịch 10 10 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 707

Tỷ lệ đúng hạn: 97%