DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Nguyễn Thị Thí 000.76.36.H57-210626-0048 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng Nguyễn Thị Thí
2 Đặng Thị Sáu 000.76.36.H57-210617-0589 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng Đặng Thị Sáu
3 Nguyễn Đình Phong 000.76.36.H57-210611-0211 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng
4 Lê Văn Rạng 000.76.36.H57-210609-1031 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng Lê Văn Rạng
5 Trần Xuân Định 000.76.36.H57-210710-0044 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng
6 Văn Thị Thu Hương 000.76.36.H57-210701-0959 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng Phan Thị Chanh
7 Nguyễn Xuân Đức 000.76.36.H57-201231-1183 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 1 1 0
Bảo trợ xã hội 8 2 6
Đất đai 5 4 1
Hộ tịch 3 3 0
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 1286

Tỷ lệ đúng hạn: 97%