DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Dương Anh Dũng 000.76.36.H57-210105-1283 Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng Nguyễn Thị AN
2 Phan Nhật Huy 000.76.36.H57-210119-0087 Đăng ký khai tử

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 4 4 0
Bảo trợ xã hội 3 2 1
Đất đai 1 1 0
Hộ tịch 8 7 1
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 102

Tỷ lệ đúng hạn: 94%