DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 Đỗ Thị Lê 000.79.36.H57-240502-1797 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với đối tượng trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
2 THÂN ĐĂNG KHƯƠNG 000.79.36.H57-240401-1506 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
3 ĐỖ MẠNH-PHẠM THỊ MỸ HƯƠNG 000.79.36.H57-240401-1542 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
4 ĐỖ GIÀU-HOÀNG THỊ GÁI 000.79.36.H57-240401-1683 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
5 LÊ ĐỘ THANH 000.79.36.H57-240401-1955 Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất (nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai)
6 HUỲNH THỊ QUYẾN (ĐẠI DIỆN THỪA KẾ) 000.79.36.H57-240312-1437 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
7 LÊ VĂN TÂY 000.79.36.H57-240314-0412 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
8 HUỲNH THỊ THU THANH 000.79.36.H57-240305-1357 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
9 ĐỖ CHIẾN (ĐẠI DIỆN THỪA KẾ) 000.79.36.H57-240308-1455 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
10 Đỗ Thị Khúc 000.79.36.H57-240311-0997 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
11 Đỗ Thị Khúc 000.79.36.H57-240311-1003 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
12 ĐỖ TUẤN 000.79.36.H57-240219-0690 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
13 VÕ TÍNH-ĐỖ THỊ SƯƠNG 000.79.36.H57-240221-1109 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
14 PHAN VĂN TƯ-TRẦN THỊ THANH NGUYÊN 000.79.36.H57-240202-1072 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
15 NGUYỄN VĂN CHÂU- TRẦN THỊ ANH ĐÀO 000.79.36.H57-240122-1311 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
16 LÊ THỊ DẠ THẢO 000.79.36.H57-240126-0872 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
17 NGUYỄN VĂN TOÀN 000.79.36.H57-240117-0380 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
18 LÊ KHẮC TUẤN- ĐỖ THỊ SEN 000.79.36.H57-240117-0389 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
19 TRẦN TIỄN DIỆN- TRƯƠNG THỊ HOA 000.79.36.H57-240117-0864 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện
20 NGUYỄN BẢO PHONG (ĐẠI DIỆN THỪA KẾ) 000.79.36.H57-240118-1216 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cấp huyện

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 2 2 0
Đất đai 30 10 20
Đất đai 3 3 0
Hộ tịch 33 8 25
Người có công 1 0 1
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 2 2 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2024

Đã tiếp nhận: 818

Tỷ lệ đúng hạn: 99%