DANH SÁCH HỒ SƠ CHỜ TRẢ

STT Họ và tên Số phiếu Tên hồ sơ đăng ký
1 NGUYỄN NGỌC THIỆN 000.50.36.H57-210921-0579 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
2 NGUYỄN NGỌC THANH 000.50.36.H57-210921-0562 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
3 TRẦN MINH PHÚ 000.50.36.H57-210921-0535 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
4 TRƯƠNG NGỌC HÀ 000.50.36.H57-210921-0459 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
5 trần thị mỹ huyền 000.50.36.H57-210923-1164 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
6 LÊ THỊ DIỆU TRANG 000.50.36.H57-210923-0469 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
7 TRẦN CÔNG THƯƠNG TÍN 000.50.36.H57-210923-0570 Đăng ký kết hôn
8 NGUYỄN THỊ NGA ( đại diện thừa kế) 000.50.36.H57-210420-1664 Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
9 NGUYỄN VIỆT HÙNG 000.50.36.H57-210405-1990 Đăng ký lại khai sinh
10 DƯƠNG THỊ THUYỀN 000.50.36.H57-210407-1544 Đăng ký lại khai sinh
11 Nguyễn Hữu Trình 000.50.36.H57-210427-1518 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
12 LÊ THỊ YÊN CHI 000.50.36.H57-210427-0926 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
13 đặng như hoàng nam 000.50.36.H57-210427-1849 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
14 Nguyễn Thị Phương Thanh 000.50.36.H57-210427-1678 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
15 ĐỖ ĐIỆP 000.50.36.H57-210428-1586 Cấp bản sao trích lục khai tử bà TRẦN THỊ LUYẾN
16 PHAN QUỐC HƯƠNG 000.50.36.H57-210428-1502 Cấp bản sao trích lục hộ tịch
17 DƯƠNG THỊ ĐIỂU 000.50.36.H57-210412-1234 Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi
18 Trần Quang Hoàng 000.50.36.H57-210923-0196 Đăng ký khai tử TRẦN DUY THANH
19 lê hồng 000.50.36.H57-210428-1327 Đăng ký khai tử bà LÊ THỊ NGHE
20 NGUYỄN THỊ LAN ANH 000.50.36.H57-210412-1343 Đăng ký khai tử BÀ LÊ THỊ TÁM

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ THEO CÁC LĨNH VỰC

Lĩnh vực Tổng hồ sơ Đang xử lý Chờ trả KQ
Bảo trợ xã hội 12 12 0
Đất đai 20 19 1
Hộ tịch 20 1 19
TTHC liên thông lĩnh vực Người có công 1 1 0

TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ NĂM 2021

Đã tiếp nhận: 866

Tỷ lệ đúng hạn: 99%