Thủ tục hành chính

54 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. (Cấp tỉnh) Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
2. (Cấp tỉnh) Thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ được tổ chức, cá nhân trong nước tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
3. (Cấp tỉnh) Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
5. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (cấp tỉnh) hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
6. Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
7. Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
8. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ) hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
9. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
10. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
11. Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ) hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
13. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ) hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
14. Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
15. Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
16. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
17. Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước (cấp tỉnh) hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
18. Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
19. Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
20. Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ. hoạt động khoa học và công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ Toàn trình
Tổng số 54