3070 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Cấp huyện 3
2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Cấp huyện 3
3. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Cấp huyện 2
4. Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực Cấp huyện 2
5. Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực Cấp huyện 2
6. Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp huyện 2
7. Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Cấp huyện 2
8. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Cấp huyện 3
9. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực Cấp huyện 2
10. Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Chứng thực Cấp huyện 2
11. Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Chứng thực Cấp huyện 2
12. Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Chứng thực Cấp huyện 2
13. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
14. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
15. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 4
16. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 2
17. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
18. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
19. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 4
20. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Cấp huyện 3
Tổng số 3070