Kết quả

37 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: báo chí
Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: báo chí
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: báo chí
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: báo chí
Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: báo chí
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải cấp giấy phép; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 06 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 06 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: xuất bản
Thời gian giải quyết: 6 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: bưu chính
Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc theo qui định kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực: bưu chính
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Cơ quan giải quyết: Sở Thông tin và Truyền thông
Tổng số 37