Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật

Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc (15 ngày làm việc)
Phí, lệ phí:

- Bước 1: Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật lập hồ sơ và gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, ra quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật hoặc có văn bản thông báo cơ sở không đủ điều kiện công nhận là cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng có từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Danh sách lao động là người khuyết tật
Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật của những người trong danh sách
Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh
Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động của cơ sở
Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng của những người khuyết tật đang làm việc

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không