Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Lĩnh vực:
Văn hóa cơ sở
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Văn hóa Thể thao
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 054.3831567
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Phí, lệ phí:

a) Đơn vị tổ chức lễ hội  truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề cấp tỉnh được tổ chức hàng năm phải gửi thông báo tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa và Thể thao (Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh) trước ngày dự kiến tổ chức lễ hội ít nhất 20 ngày;

b) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kèm hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao:

- Nếu không có ý kiến trả lời thì gửi thông báo được tổ chức lễ hội theo nội dung đã thông báo.

- Nếu không đồng ý với nội dung thông báo phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Sau khi nhận được văn bản không đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị tổ chức lễ hội phải tiến hành chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung của hoạt động lễ hội.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Thời gian, địa điểm, quy mô và các hoạt động của lễ hội;
Dự kiến thành phần, số lượng khách mời;
Dự kiến thành phần Ban tổ chức lễ hội;
Phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.
Tên lễ hội, sự cần thiết về việc tổ chức lễ hội;

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không