Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Lĩnh vực:
Lữ hành
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Du lịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Du lịch
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Địa chỉ: 01 Lê Lai, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Thực hiện vào tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, tết theo quy định của Bộ Luật Lao động.
Thời hạn giải quyết:
10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức (10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Sở Du lịch công bố kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức và cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế;

- Căn cứ Kế hoạch tổ chức các khóa cập nhật kiến thức do Sở Du lịch công bố, hướng dẫn viên gửi đăng ký đến Sở Du lịch;

- Sở Du lịch tổ chức khóa tập huấn theo kế hoạch;

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa cập nhật kiến thức, Sở Du lịch có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đăng ký tham dự khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch (Mẫu số 13 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017).

Số lượng bộ hồ sơ: 1

Không quy định.