Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài

Lĩnh vực:
Luật sư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tư pháp
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (Trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.)
Phí, lệ phí:
2.000.000
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài bị mất, bị rách, bị cháy hoặc vì lý do khác không cố ý, chi nhánh, công ty luật nước ngoài gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động đến Sở Tư pháp nơi có trụ sở của chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

- Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài, trong đó nêu rõ lý do, số Giấy đăng ký hoạt động;
Các giấy tờ theo quy định tại Điều 79 của Luật Luật sư

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không