Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại

Lĩnh vực:
Thú y
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
15
Phí, lệ phí:
300.000
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

1.1. Đối với tổ chức cá nhân:

Cơ sở có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 31 hoặc khoản 3 Điều 43 của Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTN hoặc có Giấy chứng nhận hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 47 của Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTN có nhu cầu đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở ATDB động vật.

1.2. Đối với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh:

- Bước 1: Khi có nhu cầu của chủ cơ sở, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật, nếu hồ sơ đầy đủ thì bộ phận “một cửa” lập Giấy biên nhận hồ sơ theo quy định tại Quy trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và trình lãnh đạo Chi cục giải quyết, sau đó chuyển cho phòng Quản lý dịch bệnh.

- Bước 2: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cán bộ phòng Quản lý dịch bệnh được phân công có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ không đảm bảo, lập văn bản thông báo lý do và trình Trưởng phòng và Lãnh đạo Chi cục ký và chuyển lại cho bộ phận “một cửa” hướng dẫn cho tổ chức, công dân bổ sung hoặc chỉnh sửa. Nếu hồ sơ đảm bảo thì tiến hành theo bước tiếp theo.

- Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, thành lập Đoàn thẩm định để kiểm tra, đánh giá các nội dung không đạt yêu cầu tại cơ sở theo quy định tại khoản 2 Điều 30 Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTN ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Bước 4: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra tại cơ sở hoặc kể từ ngày nhận kết quả xét nghiệm bệnh theo quy định tại khoản 3 Điều 30 của Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTN; Chi cục cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở đạt yêu cầu; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Chi cục trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do và hướng dẫn cơ sở khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đăng ký chứng nhận cơ sở ATDB ĐV theo phụ lục VIa hoặc Văn bản đề nghị chứng nhận cơ sở ATDB ĐV trên cạn theo phụ lục VIb (đối với UBND cấp xã)
Báo cáo kết quả khắc phục các nội dung chưa đạt yêu cầu

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không