Thủ tục hành chính

134 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú (trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia) hộ tịch Cấp xã Toàn trình
2. Thủ tục đăng ký khai sinh hộ tịch Cấp xã Một phần
3. Liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng hộ tịch Cấp xã Một phần
4. Liên thông: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi hộ tịch Cấp xã Một phần
5. Thủ tục đăng ký kết hôn hộ tịch Cấp xã Một phần
6. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con hộ tịch Cấp xã Một phần
7. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con hộ tịch Cấp xã Một phần
8. Thủ tục đăng ký khai tử hộ tịch Cấp xã Một phần
9. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động hộ tịch Cấp xã Một phần
10. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động hộ tịch Cấp xã Một phần
11. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động hộ tịch Cấp xã Một phần
12. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới hộ tịch Cấp xã Một phần
13. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới hộ tịch Cấp xã Một phần
14. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới hộ tịch Cấp xã Một phần
15. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới hộ tịch Cấp xã Một phần
16. Thủ tục đăng ký giám hộ hộ tịch Cấp xã Toàn trình
17. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ hộ tịch Cấp xã Một phần
18. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch hộ tịch Cấp xã Một phần
19. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hộ tịch Cấp xã Một phần
20. Thủ tục đăng ký lại khai sinh hộ tịch Cấp xã Một phần
Tổng số 134