127 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Đăng ký khai sinh Hộ tịch Cấp xã 4
2. Đăng ký kết hôn Hộ tịch Cấp xã 3
3. Đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp xã 3
4. Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp xã 3
5. Đăng ký khai tử Hộ tịch Cấp xã 3
6. Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch Cấp xã 3
7. Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch Cấp xã 4
8. Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch Cấp xã 3
9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã 3
10. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã 3
11. Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã 3
12. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã 3
13. Đăng ký giám hộ Hộ tịch Cấp xã 4
14. Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch Cấp xã 4
15. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch Cấp xã 3
16. Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Cấp xã 3
17. Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Cấp xã 3
18. Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp xã 4
19. Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Cấp xã 3
20. Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Cấp xã 3
Tổng số 127