130 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Thủ tục đăng ký khai sinh Hộ tịch Cấp xã 4
2. Thủ tục đăng ký kết hôn Hộ tịch Cấp xã 3
3. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp xã 3
4. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Hộ tịch Cấp xã 3
5. Thủ tục đăng ký khai tử Hộ tịch Cấp xã 3
6. Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch Cấp xã 3
7. Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch Cấp xã 4
8. Thủ tục đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch Cấp xã 3
9. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã 3
10. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã 3
11. Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã 3
12. Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hộ tịch Cấp xã 3
13. Thủ tục đăng ký giám hộ Hộ tịch Cấp xã 4
14. Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch Cấp xã 4
15. Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch Hộ tịch Cấp xã 3
16. Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch Cấp xã 3
17. Thủ tục đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Cấp xã 3
18. Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp xã 4
19. Thủ tục đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Cấp xã 3
20. Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Cấp xã 3
Tổng số 130