72 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
2. Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
3. Bổ sung, điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
4. Chấm dứt hoạt động của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
5. Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
6. Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
7. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
8. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
9. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
10. Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
11. Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
12. Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.) Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
13. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
14. Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
15. Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
16. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
17. Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
18. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
19. Phê duyệt liên kết giáo dục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
20. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
Tổng số 72