Kết quả

119 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: Hai ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: Trong thời gian không quá 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và được kiểm tra đạt yêu cầu
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: Năm ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc hoặc 03 ngày.
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực: đường bộ
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc hoặc 03 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Giao thông Vận tải
Tổng số 119