Kết quả

149 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội (08 tthc)
Thời gian giải quyết: Ba ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội (08 tthc)
Thời gian giải quyết: Ba ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội (08 tthc)
Thời gian giải quyết: Ba ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội (08 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 3 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực: lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp htx) (19 tthc)
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổng số 149