Kết quả

50 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc hoặc 45 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: Trong 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc (hoặc 15 ngày làm việc)
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp bổ sung sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, thời hạn cấp thay đổi nội dung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ
Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Khoa học và Công nghệ
Tổng số 50