Kết quả

4 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài
Thời gian giải quyết: 28
Cơ quan giải quyết: Sở Ngoại vụ
Lĩnh vực: hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài
Thời gian giải quyết: Hai mươi tám ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Ngoại vụ
Lĩnh vực: hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài
Thời gian giải quyết: Hai mươi tám ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Ngoại vụ
Lĩnh vực: hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài
Thời gian giải quyết: Hai mươi tám ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Ngoại vụ
Tổng số 4