5 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Thủ tục Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài Sở Ngoại vụ 3
2. Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài Sở Ngoại vụ 3
3. Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài Sở Ngoại vụ 3
4. Thủ tục cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Hội nghị hội thảo có yếu tố nước ngoài Sở Ngoại vụ 3
5. Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế Hoạt động di trú của công dân Việt Nam ra nước ngoài Sở Ngoại vụ 4
Tổng số 5