Kết quả

113 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: công chức, viên chức
Thời gian giải quyết: Hai trăm mười lăm ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: công chức, viên chức
Thời gian giải quyết: Một trăm tám mươi ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: công chức, viên chức
Thời gian giải quyết: Không quy định
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: công chức, viên chức
Thời gian giải quyết: Một trăm bốn mươi lăm ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: công chức, viên chức
Thời gian giải quyết: Một trăm chín mươi ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: công chức, viên chức
Thời gian giải quyết: Một trăm năm mươi lăm ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: công chức, viên chức
Thời gian giải quyết: Không quy định
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: công chức, viên chức
Thời gian giải quyết: Không quy định
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: văn thư - lưu trữ
Thời gian giải quyết: Mười lăm ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: văn thư - lưu trữ
Thời gian giải quyết: bốn ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: văn thư - lưu trữ
Thời gian giải quyết: Mười lăm ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: hội, tổ chức phi chính phủ
Thời gian giải quyết: Mười lăm ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: hội, tổ chức phi chính phủ
Thời gian giải quyết: 14 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: hội, tổ chức phi chính phủ
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: hội, tổ chức phi chính phủ
Thời gian giải quyết: 14 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: hội, tổ chức phi chính phủ
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: hội, tổ chức phi chính phủ
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: hội, tổ chức phi chính phủ
Thời gian giải quyết: 20 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: hội, tổ chức phi chính phủ
Thời gian giải quyết: Mười ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Lĩnh vực: hội, tổ chức phi chính phủ
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nội vụ
Tổng số 113