Thủ tục hành chính

113 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ (Cấp tỉnh) văn thư - lưu trữ Sở Nội vụ Một phần
2. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ (Cấp tỉnh) văn thư - lưu trữ Sở Nội vụ Một phần
3. Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc (Cấp tỉnh) văn thư - lưu trữ Sở Nội vụ Một phần
4. Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
5. Thủ tục thi nâng ngạch công chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
6. Thủ tục thi tuyển công chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
7. Thủ tục thi tuyển Viên chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
8. Thủ tục tiếp nhận vào làm công chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
9. Thủ tục tiếp nhân vào làm viên chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
10. Thủ tục xét tuyển công chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
11. Thủ tục xét tuyển viên chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
12. Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội cấp Tỉnh hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
13. Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
14. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
15. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (cấp tỉnh) hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
16. Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
17. Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
18. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (cấp tỉnh) hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
19. Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Một phần
20. Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ (Cấp tỉnh) hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Một phần
Tổng số 113