118 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 3
2. Thủ tục Xét tuyển công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 3
3. Thủ tục tiếp nhận công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 3
4. Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 3
5. Thủ tục thi tuyển viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 3
6. Thủ tục xét tuyển viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 3
7. Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 3
8. Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 3
9. Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ 3
10. Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ 3
11. Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ 3
12. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
13. Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
14. Thủ tục Quỹ tự giải thể Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
15. Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
16. Thủ tục Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
17. Thủ tục Đổi tên quỹ Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
18. Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
19. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
20. Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
Tổng số 118