Thủ tục hành chính

113 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Thủ tục thi tuyển công chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
2. Thủ tục Xét tuyển công chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
3. Thủ tục tiếp nhận công chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
4. Thủ tục thi nâng ngạch công chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
5. Thủ tục thi tuyển viên chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
6. Thủ tục xét tuyển viên chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
7. Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
8. Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức công chức, viên chức Sở Nội vụ Một phần
9. Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ văn thư - lưu trữ Sở Nội vụ Một phần
10. Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc văn thư - lưu trữ Sở Nội vụ Một phần
11. Thủ tục cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ văn thư - lưu trữ Sở Nội vụ Một phần
12. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
13. Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
14. Thủ tục Quỹ tự giải thể hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Một phần
15. Thủ tục Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
16. Thủ tục Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
17. Thủ tục Đổi tên quỹ hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
18. Thủ tục Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Một phần
19. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
20. Thủ tục Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ Toàn trình
Tổng số 113