108 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Thủ tục thi tuyển công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 4
2. Thủ tục Xét tuyển công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 4
3. Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 4
4. Thủ tục thi nâng ngạch công chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 4
5. Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Công chức, viên chức Sở Nội vụ 4
6. Thủ tục thi tuyển viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 4
7. Thủ tục xét tuyển viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 4
8. Thủ tục xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 4
9. Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Công chức, viên chức Sở Nội vụ 4
10. Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ 3
11. Thủ tục phục vụ việc sử dụng tài liệu của độc giả tại phòng đọc Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ 4
12. Thủ tục cấp bản sao và chứng thực lưu trữ Văn thư - Lưu trữ Sở Nội vụ 4
13. Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện) Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
14. Thủ tục cho phép hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện) đặt văn phòng đại diện Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
15. Thủ tục tự giải thể đối với quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
16. Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
17. Thủ tục cho phép quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
18. Thủ tục đổi tên quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
19. Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
20. Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội (có phạm vi hoạt động cấp tỉnh) trong lĩnh vực nội vụ Hội, tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ 3
Tổng số 108