113 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Tiếp nhận công bố hợp quy giống cây trồng Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
4. Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
5. Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
6. Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cay đầu dòng cây công ngiệp, cây ăn quả lâu năm. Trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2
7. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
8. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
9. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
10. Thông qua nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật tại địa phương Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
11. Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
12. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
13. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
14. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
15. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2
16. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
17. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
18. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
19. Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
20. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận Thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
Tổng số 113