Thủ tục hành chính

117 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
2. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
4. Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
5. Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
6. Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm nhân giống bằng phương pháp vô tính trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
7. Cấp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
8. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
9. Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
10. Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
11. Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
12. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
14. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
15. Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
16. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
17. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
18. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (cấp tỉnh) thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
19. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
20. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
Tổng số 117