Kết quả

113 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: trồng trọt
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: trồng trọt
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: trồng trọt
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: trồng trọt
Thời gian giải quyết: - Cấp Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: Thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. - Phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng: Thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản báo cáo cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn cơ sở.
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: khuyến nông
Thời gian giải quyết: 60 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: bảo vệ thực vật
Thời gian giải quyết: Mười sáu ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: bảo vệ thực vật
Thời gian giải quyết: 24 giờ
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: bảo vệ thực vật
Thời gian giải quyết: 10
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: bảo vệ thực vật
Thời gian giải quyết: 03
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: bảo vệ thực vật
Thời gian giải quyết: Mười sáu ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: thú y
Thời gian giải quyết: 15
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: thú y
Thời gian giải quyết: 8
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: thú y
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: thú y
Thời gian giải quyết: 20
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: thú y
Thời gian giải quyết: 20
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: thú y
Thời gian giải quyết: 15
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: thú y
Thời gian giải quyết: 2 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: thú y
Thời gian giải quyết: 20 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: thú y
Thời gian giải quyết: 20 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tổng số 113