Thủ tục hành chính

110 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
3. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
4. Xác nhận nội dung quảng cáo phân bón trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
5. Cấp Quyết định, phục hồi Quyết định công nhận cây đầu dòng, vườn cay đầu dòng cây công ngiệp, cây ăn quả lâu năm. trồng trọt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
6. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
7. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
8. Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
9. Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
10. Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
11. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật bảo vệ thực vật Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
12. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
14. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
15. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
16. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
17. Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
18. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
19. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Toàn trình
20. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn thú y Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Một phần
Tổng số 110