Kết quả

31 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: quản lý tài sản công
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý tài sản công
Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý tài sản công
Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý tài sản công
Thời gian giải quyết: 60 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý tài sản công
Thời gian giải quyết: 40 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý tài sản công
Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý tài sản công
Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý giá
Thời gian giải quyết: Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Tổng số 31