Kết quả

106 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: đăng ký giao dịch bảo đảm
Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đăng ký giao dịch bảo đảm
Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đăng ký giao dịch bảo đảm
Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ;
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đăng ký giao dịch bảo đảm
Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đăng ký giao dịch bảo đảm
Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc nhận được hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đất đai
Thời gian giải quyết: Sáu mươi ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đất đai
Thời gian giải quyết: Hai mươi ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đất đai
Thời gian giải quyết: Mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đất đai
Thời gian giải quyết: Hai mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đất đai
Thời gian giải quyết: Ba ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đất đai
Thời gian giải quyết: Mười ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đất đai
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đất đai
Thời gian giải quyết: Không quá ba mươi bốn ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đất đai
Thời gian giải quyết: Bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đất đai
Thời gian giải quyết: Mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực: đất đai
Thời gian giải quyết: Bảy ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài nguyên và Môi trường
Tổng số 106