Thủ tục hành chính

109 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Đăng ký thay đổi biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đăng ký giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
2. Xoá đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đăng ký giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
3. Đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm, đăng ký thay đổi, xoá đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đăng ký giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
4. Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc từ hợp đồng mua bán tài sản khác gắn liền với đất đăng ký giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
5. Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đăng ký giao dịch bảo đảm Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
6. Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
7. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
8. Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
9. Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
10. Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
11. Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
12. Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
13. Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
14. Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004 đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
15. Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
16. Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
17. Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
18. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
19. Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Toàn trình
20. Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Một phần
Tổng số 109