Kết quả

99 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: văn hóa cơ sở
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: văn hóa cơ sở
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: văn hóa cơ sở
Thời gian giải quyết: 15 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: văn hóa cơ sở
Thời gian giải quyết: 04 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: văn hóa cơ sở
Thời gian giải quyết: 04 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: văn hóa cơ sở
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: văn hóa cơ sở
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: văn hóa cơ sở
Thời gian giải quyết: 05
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: văn hóa cơ sở
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: văn hóa cơ sở
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: thể dục thể thao
Thời gian giải quyết: 07
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: thể dục thể thao
Thời gian giải quyết: 07
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: thể dục thể thao
Thời gian giải quyết: 07
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: thể dục thể thao
Thời gian giải quyết: 07
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: thể dục thể thao
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: thể dục thể thao
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: thể dục thể thao
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Lĩnh vực: thể dục thể thao
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Văn hóa Thể thao
Tổng số 99