Thủ tục hành chính

59 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
2. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Toàn trình
3. Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
4. Cấp điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Toàn trình
5. Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
6. Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
7. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
8. Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
9. Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
10. Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
11. Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I và cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
12. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Toàn trình
13. Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
14. Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
15. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng): hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
16. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp) hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
17. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do lỗi của cơ quan cấp) hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
18. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (do mất, hư hỏng): hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
19. Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
20. Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) hoạt động xây dựng Sở Xây dựng Một phần
Tổng số 59