Kết quả

53 thủ tục hành chính

Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 20 ngày đối với trường hợp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 20 ngày đối với trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 25 ngày đối với trường hợp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 20 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 10 ngày đối với trường hợp cấp lại chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 20 ngày đối với trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Lĩnh vực: hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 10 ngày đối với trường hợp gia hạn chứng chỉ năng lực kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Xây dựng
Tổng số 53