57 thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 3
2. Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
3. Cấp giấy phép di dời công trình Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
4. Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 3
5. Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
6. Cấp lại giấy phép xây dựng Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
7. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
8. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
9. Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
10. Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
11. Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
12. Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
13. Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
14. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với trường họp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
15. Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 3
16. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
17. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 4
18. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 3
19. Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CPà Điều 12 Thông tư số 18/2016/TT-BXD) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 3
20. Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP) Hoạt động xây dựng Sở Xây dựng 3
Tổng số 57